Skip to content

เมนูหลัก

open all | close all

แผนยุทธศาสตร์ มรนม.

แผนปฏิบัติราชการ

ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Tel. ภายใน 9453

ข้อมูลจำนวน นศ. ปี 2553-2563

ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2551- 2562

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

แนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ 64

กิจกรรมเด่น

รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประชุมบุคลากร

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ ม. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 ต่อ 1517