Skip to content

แนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน จัดประชุมวิพากย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการตามแผนงานบูรณาการ

เมนูหลัก

open all | close all

แผนยุทธศาสตร์ มรนม.

แผนปฏิบัติราชการ

ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Tel. ภายใน 9453

ข้อมูลจำนวน นศ. ปี 2553-2563

ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2551- 2562

แนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ 64

กิจกรรมเด่น

กองนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรจัดกิจกรรม 5 ส.

กองนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรจั

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

ประชุมบุคลากร

กองนโยบายและแผน ประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา

ยุทธศาสตร์ ม. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 ต่อ 1517