Skip to content

คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ฯ จัดประชุมเตรียมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาพัฒนาโคราช เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กองนโยบายและแผน ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมนูหลัก

open all | close all

แผนยุทธศาสตร์ มรนม.

แผนปฏิบัติราชการ

ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Tel. ภายใน 9453

ข้อมูลจำนวน นศ. ปี 2553-2563

ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2551- 2562

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประชุมบุคลากร

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เว

ยุทธศาสตร์ ม. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 ต่อ 1517