ประชาสัมพันธ์ แจ้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรชสีมา ที่มีความประสงค์จะของบประมาณภายใต้แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ส่งรายละเอียดโครงการมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้สรุปรวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดส่งให้กระทรวงเจ้าภาพต่อไป
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และผังการเชื่อมโยงได้ที่เว็ปไซต์กองนโยบายและแผน