เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมเพื่อหารือ ติดตามการดำเนินงานตามภาระงานประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2563