เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ รบรรยายให้ข้อเสนอแนะ แก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิยาลัยฯ ในการนี้คณาจารย์สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ website กองนโยบายและแผน หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์