เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา(Reinventing University System) ณ ห้องรัตนเพียร โดย ผศ.ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม บรรยายให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการในภาพของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 4 – 7 คือ
        กิจกรรมที่ 4 วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนประเทศ ได้แก่ การประเมินแผนการผลิตกำลังคนตามสภาพจริงในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตกำลังคน
        กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill / upskill) และขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ภาคส่วนผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมดำเนินการ
        กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurial Education
        กิจกรรมที่ 7 การสร้างเสริมและการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูงเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ได้แก่ Domestic & International Academic & Research Mobility และ Talent Mobility ทั้งนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง