เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:40 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลฯ และงานบริหารทั่วไป นอกจากนี้ ร่วมหารือ และมอบหมายการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ