เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ได้เชิญบุคลากรกองนโยบายและแผน ประชุมหารือ แลกเปลี่ยน แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการตามแผนงานบูรณาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรกองนโยบายและแผนซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ ได้รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการของหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด ท่านรองอธิการบดี ทั้งสองท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบุคลากรกองนโยบายและแผน จะได้นำแนวทางมาปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้รับผิดชอบโครงการที่ให้ความร่วมมือ ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และขอให้ดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป