วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมการประมาณการงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้านแผนและงบประมาณเข้าร่วมหารือ ข้อควรคำนึงในการประมาณการงบประมาณรายรับ ผลการดำเนินการประมาณการงบประมาณรายรับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประมาณการรายรับ นอกจากนี้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การประมาณการรายรับงบประมาณ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เพื่อทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564