วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมทบทวน ปรับปรุง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)”  ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน MIS ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลมาประกอบการพัฒนาปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองนโยบายและแผนจะได้เสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป