วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานระดับหลักสูตรและหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5 โดยมี ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลมาประกอบการจัดทำร่างแนวทางการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้มีประสิทธิภาพ โดยกองนโยบายและแผนจะได้เสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน