วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ได้เชิญผู้ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยน แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการกำกับติดตาม การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้รับผิดชอบโครงการที่ให้ความร่วมมือ ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และขอให้ดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป