เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:00 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลฯ และงานบริหารทั่วไป นอกจากนี้ ร่วมหารือ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปีงบประมาณ 2563