วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  Rajabhat Dataset Workshop 2020  เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   ในการฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้วย Google Data Studio  รวมถึงการสร้างต้นแบบรายงาน Data Visualization การสร้างต้นแบบ Data Source เพื่อจัดเตรียมการเผยแพร่ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Dashboard การสร้าง Dashboard ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในโอกาสต่อไป