มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และผศ.ดร.ทวี วัชรเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการภายนอก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์/เจ้าหน้าที่จากคณะหน่วยงาน และตัวแทนคณะกรรมการตาม พรบ.มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฯ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระบบ Zoom