เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลฯ และงานบริหารทั่วไป นอกจากนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการ ได้แก่ 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา