เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมวิพากย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย นำเสนอข้อมูลสำคัญและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์จาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการภายนอก และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และตัวแทนคณะกรรมการตาม พรบ.มหาวิทยาลัย ร่วมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายการพัฒนา/ข้อเสนอโครงการสำคัญ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย