ตามที่กองนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานการอบรม ร่วมกับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยได้ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้บรรยายชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน และงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรของคณะ สำนัก สถาบัน รับทราบ และนำไปปฏิบัติ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการการดำเนินงาน การจัดทำแผน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *