เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนผลการดำเนินงานของของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไป ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป