กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย จากนั้นเป็นการนำเสนอยุทธศาสตร์ฯ และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 3) ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4) พัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา 5) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 7) เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล 8) พัฒนางานตามบริบทและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรร กรอบระยะเวลา และการส่งข้อเสนอโครงการ นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณต่อไป