เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนผลการดำเนินงานของของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไป ในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงหารือหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอบุคคลแห่งปี สำนักงานอธิการบดี เพื่อเสนอเป็นตัวแทนกองต่อไป