กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 ณ อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 07-08 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เป็นประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ จากนั้นเป็นการนำเสนอการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ 32 กลยุทธ์ 38 ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป