เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนผลการดำเนินงานของของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไป ในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป