เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาพัฒนาโคราชในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมเตรียมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการของมหาวิทยาลัย กระบวนการดำเนินงานหลัก กิจกรรมการพัฒนาตำบล กระบวนการและวิธีการคัดเลือก ต่อด้วย รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป