เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนผลการดำเนินงานของของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไป ในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป