วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งกองนโยบายและแผนทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ โดย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอภิปราย (ร่าง) กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะไป ปรับปรุง และให้ดำเนินการตาม กำหนดการที่เสนอต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป (เอกสารประกอบการประชุม)