วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองนโยบายและแผน ได้เชิญประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ชี้แจง สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของหลักสูตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ เป็นประธาน และได้กล่าวถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ต่อด้วยกองนโยบายและแผน ชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการวิเคราะห์ จากนั้นเปิดโอกาส ให้ประธานหลักสูตร ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ซึ่งกองนโยบายและแผน จะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป