วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อรับทราบ ผลการจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และความคืบหน้าการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ให้ฝ่ายเลขานุการนำไปปรับปรุง เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป