วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัด กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ทำหน้าที่รองประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการ โดยกองนโยบายและแผนทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเล่มรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และขอรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับถัดไปและพิจารณา(ร่าง)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (Reinventing University) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564