วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 9 ชั้น 5 ในการนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ ซึ่งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้รองอธิการบดีได้รับฟัง การรายงานข้อมูลพื้นฐาน และภาระงานของกองนโยบายและแผน โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้รายงาน พร้อมทั้งบุคลากรทุกคน ได้รายงานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และวิธีพัฒนางาน ซึ่งรองอธิการบดีได้รับฟังและให้ข้อคิด เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน ท้ายสุด รองอธิการบดี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกัน ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กร ต่อมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป