มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการรับฟังแนวทางการผลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Reinventing University) ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ผ่านทาง facebook live NRRU Colleagues

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องทำการประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)
(2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)
(3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community)
(4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
(5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ (Development of Professionals and Specialists)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ทำการประเมินตนเองแล้วพบว่ามีศักยภาพและผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ในกลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยจึงเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community)
การดำเนินการในขั้นต่อไปจะเป็นการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิรูประบบบริหาร (ด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบธรรมภิบาล) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามจุดเน้นของกลุ่มสถาบันที่เลือกสังกัด คือ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำแผนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงที่มาและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องพลิกโฉมมหาวิทยาลัย แก่บุคลากร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *