ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากผลการวิเคราะห์และประเมินตนเองเพื่อเลือกกลุ่มสถาบัน ตามกฎกระทรวง ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ((Reinventing University) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์กองนโยบายและแผน จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม และ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง ร่วมชี้แจง โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงที่มาและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป