เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภาผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) โดยมีกองนโยบายและแผนสนับสนุนข้อมูล เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณดังกล่าว ซึ่งการชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์