วันที่ 4 สิงหาคม 2564 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ในการนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้รองอธิการบดีได้รับฟัง แนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงการปฏิบัติงานตามสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 และภาระงานของกองนโยบายและแผน โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้รายงาน พร้อมทั้งบุคลากรทุกคน ได้รายงานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และวิธีพัฒนางาน ซึ่งรองอธิการบดีได้รับฟังและให้ข้อคิด ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงช่องทางการปฏิบัติงานผ่าน ทาง Online ท้ายสุด รองอธิการบดี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกัน ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กร ต่อมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป