วันที่ 6 สิงหาคม 2564 บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน ต่อด้วยนายจตุพล ศรีบุรมย์ ตุลาการศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หลักการบริหารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป