มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอ(ร่าง)แผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กองนโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนดังกล่าวอย่างกว้างขวางและหลากหลาย และมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป