เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมชี้แจงรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ ผู้บริหารคณะ 6 คณะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างานพัสดุ ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้อภิปรายซักถามและพิจารณาทบทวนรายการงบลงทุนก่อนดำเนินการตามลำดับต่อไป