1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ รอบ 9 เดือน
  3. แบบบันทึกข้อมูล การดำเนินงานตามภารกิจ จุดแข็ง และโอกาสในการแข่งขัน
  4. แบบบันทึกประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
  5. ตารางบันทึกข้อมูลจำนวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  6. ตารางบันทึกข้อมูล การใช้งานพื้นที่อาคารของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
  7. รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
  8. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
  9. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  10. แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  11. แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 9 เดือน)