1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ รอบ 9 เดือน
  3. แบบบันทึกข้อมูล การดำเนินงานตามภารกิจ จุดแข็ง และโอกาสในการแข่งขัน
  4. แบบบันทึกประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
  5. ตารางบันทึกข้อมูลจำนวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  6. ตารางบันทึกข้อมูล การใช้งานพื้นที่อาคารของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
  7. รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
  8. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
  9. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  10. แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564