หน่วยงาน สายวิชาการ แบบฟอร์ม
1. คณะครุศาสตร์001
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์002
3. คณะวิทยาการจัดการ003
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ004
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 005
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม006
7. บัณฑิตวิทยาลัย007
8. โรงเรียนสาธิตฯ032
หน่วยงาน สายสนับสนุนแบบฟอร์ม
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ008
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์009
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู010
4. สถาบันภาษา011
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา012
6. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ013
7. สำนักคอมพิวเตอร์014
8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย015
9. สำนักวิทยบริการฯ016
10. สำนักศิลปฯ017
11. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ018
12.หน่วยงานตรวจสอบภายใน019
13. ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ020
14. UBI021
สำนักงานอธิการบดี (กอง)แบบฟอร์ม
1. กองกลาง022
2. กองกิจการพิเศษ023
3. กองคลัง024
4. กองบริหารงานบุคคล025
5. กองประกันคุณภาพการศึกษา026
6. กองพัฒนานักศึกษา027
7. กองวิเทศสัมพันธ์028
8. กองอาคารสถานที่ฯ029
9. งานประชาสัมพันธ์030