กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกร่างและวิพากษ์ชุดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการปลูก การดูแลรักษา และตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าอย่างมืออาชีพ

ดร.วินัย ทองภูบาล และคณะทำงาน ผู้รับจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ได้จัดกิจกรรม การยกระดับเฟื่องฟ้าบ้านใหม่สู่อาเซียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564