กิจกรรมย่อยที่ 2 “การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการปลูก การดูแลรักษา และการตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าอย่างมืออาชีพ”

ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มเฟื่องฟ้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564