กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวสายบุญมาก-บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.วินัย ทองภูบาล ผู้จัดการตำบลบ้านใหม่ เลขานุการตำบล และผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2Tตำบลบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรมการอภิปรายและการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวสายบุญมาก-บ้านใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา