กิจกรรมการปลูกกัญชาและการแปรรูป ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รศ.ดร.สามารถ จับโจร ผศ.ทองไมย์ เทพราม ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร คณะทำงาน ผู้รับจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการปลูกกัญชาและการแปรรูป เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านซาด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการปลูกต้นกัญชา มีความเข้าใจในกฎหมายและการเพาะปลูกกัญชาที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และสร้างอาชีพ เข้าใจหลักการแปรรูปกัญชาและนำไปต่อยอดในอนาคต

ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาด ผู้นำชุมชน ปลัด อบต.ชีวาน วิทยากร ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ภายในงานได้ปฏิบัติตามหลัก Social Distancing มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. ต.ชีวาน

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ท่านรองถวัลย์ เทพนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้

🪴กิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกกัญชาและกัญชง แนวทางการขออนุญาตและกฎหมายที่ถูกต้อง🪴กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการสาธิตปฏิบัติการเตรียมดินสำหรับการปลูกกัญชาและกัญชง โดยท่านวิทยากร ทนพ.ปิยะวิทย์ สาสุข

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564

🪴กิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการอบรมกระบวนการเพาะปลูก ได้แก่ การเตรียมดิน การเพาะต้นกล้า การดูแล การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยวต้นกัญชาและกัญชง 🪴กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการสาธิตปฏิบัติการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน (การเลี้ยง การใช้ ช่องทางการขาย) โดยท่านวิทยากร ทนพ.ปิยะวิทย์ สาสุข

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564

🪴กิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการสาธิตปฏิบัติการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแปรรูปเมนูอาหารใบกัญชาเพื่อสุขภาพ ได้แก่ วุ้นกะทิกัญชา น้ำตะไคร้กัญชา 🪴กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการสาธิตปฏิบัติการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแปรรูปเมนูอาหารใบกัญชาเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ต้มปลาใส่ใบกัญชา ผัดกระเพรากัญชา และน้ำอัญชันมะนาวกัญชาโดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564

🪴กิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการอบรมหลักการแปรรูปเฉพาะส่วนต้นกัญชา🪴กิจกรรมช่วงบ่าย ได้มีการอบรมการคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นยาเสพติด โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ รศ.ดร.สามารถ จับโจร ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทุกท่าน